Ustawa antykryzysowa – założenia

Poniżej hasłowe zestawienie propozycji rządowych zawartych w projekcie tzw. Tarczy Antykryzysowej.
Prace w parlamencie jeszcze się nie zaczęły, więc propozycje mogą zostać zmienione:

 • wprowadzony zostaje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8 – co do zasady oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla osoby opiekującej się dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przedłużenie okresu za jaki przyznany zostaje dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie mogło nastąpić na podstawie rozporządzenia (a zatem być wprowadzone przez ministra). Nie będzie potrzebna zmiana ustawy przez parlament;

 • zawieszeniu ulega obowiązek wykonywania badań okresowych przez pracowników, kierowców ( badania psychologiczne i wykonywane w oparciu o art. 39 k ustawy
  o transporcie drogowym ).

 • projekt przewiduje różne formy pomocy dla przedsiębiorców w zakresie możliwości utrzymania miejsc pracy i uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

 • możliwość zwrócenia się do starosty z wnioskiem o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu ust. 3, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 2.

 • możliwość zawieszenia z urzędu lub na wniosek postępowania lub kontroli podatkowej, kontroli karno – skarbowej

 • zmiany w zakresie umów o udzielenie zamówienia publicznego, możliwość wprowadzania zmian do umowy, zmiany w zakresie naliczania kar umownych

 • zmiany w zakresie wypowiadania, rozwiązywania umów najmu, zawieszenie terminów wypowiedzenia stawek czynszu najmu już dokonanych

 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020r, podobnie opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego za rok 20202 wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020r.

 • nowe regulacje z zakresu kodeksu spółek handlowych dotyczące możliwości przeprowadzania obrad, głosowania nad uchwałami za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się, pisemnie itd.

 • możliwość zmiany w zakresie umów dot. kredytów bankowych w zakresie warunków, terminów spłaty kredytu