Nielegalne ograniczenia nakładane przez Radę Ministrów

Nielegalne ograniczenia nakładane przez Radę Ministrów

Wyrokiem z dnia 27.10.2020r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu ocenił legalność rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 697 ze zm.).

W ocenie Sądu Rozporządzenie jest niezgodne z Konstytucją RP, ponieważ ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1239 ze zm.) nie zawiera prawidłowej podstawy do wydania rozporządzenia. Tym samym ograniczenia wprowadzone tym rozporządzeniem (może to dotyczyć także kolejnych rozporządzeń tzw. „antycovidowych”) są bezwzględnie nieważne.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Wirus w administracji

Terminy w postępowaniach administracyjnych zostały zawieszone w taki sam sposób, jak w sprawach sądowych. Urzędy miast i gmin nie zostały zamknięte, jednakże nie są one dostępne dla interesantów. Sprawy są przyjmowane za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej, telefonicznie itp.

Organy miast / gmin mogą wciąż rozstrzygać sprawy administracyjne (wydawać decyzje, zaświadczenia, postanowienia).

Jeżeli jednak w trakcie postępowania strona będzie musiała dokonać jakiejś czynności, wówczas termin do dokonania tej czynności nie biegnie, do czasu zakończenia stanu epidemii.

Jeżeli zatem organ administracji wzywa Państwa do zapoznania z aktami, proponujemy wystosować pismo, że rezygnujecie Państwo z tego prawa (chyba, że chcecie się zapoznać) – w przeciwnym wypadku decyzja nie będzie mogła być wydana. Ta sama uwaga dotyczy zachowania wszystkich terminów. Nieuzupełnienie braków wniosku na wezwanie nie będzie teraz skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Podsumowując, aby uzyskać decyzję:

 • jeżeli w sprawie nie ma innych stron – należy dopilnować wykonania wszystkich czynności (zapoznania z aktami, uzupełnienia ewentualnych braków itd);
 • jeżeli w sprawie są inne strony – należy dopilnować, aby wszyscy wykonali wszystkie niezbędne czynności.

W przeciwnym razie, decyzja nie będzie wydana.

Koronawirus a sprawy sądowe

Sytuacja w sądach jest dość specyficzna.

 • sądy, co do zasady, działają.
 • nie odbywają się rozprawy (z wyjątkiem spraw pilnych, lecz ich jest niewiele). Jeżeli macie Państwo wyznaczony termin rozprawy – sprawdźcie na stronie sądu, czy się odbędzie. (chyba, że jesteście naszymi klientami, wówczas – o ile sami nie zadzwoniliśmy – dzwońcie do nas).
 • nie biegną terminy procesowe, ani sądowe (a zatem nie trzeba odpowiadać na pisma, wezwania czy zobowiązania, chyba że sąd wskaże, że jednak trzeba);
 • nie można wejść do budynku sądu, żeby złożyć pismo (ale czasem można wrzucić do skrzynki);

Trzeba jednak pamiętać, że:

terminy przedawnienia, zasiedzenia, odrzucenia spadku i inne terminy prawa materialnego (także terminy odwołań w sprawach pracowniczych), biegną cały czas. Aby zatem zapobiec negatywnym skutkom, w niektórych sytuacjach należy wystąpić do sądu. Sprawa wprawdzie nie będzie rozpatrywana, ale termin zostanie zachowany.

 

 

Ustawa antykryzysowa – założenia

Poniżej hasłowe zestawienie propozycji rządowych zawartych w projekcie tzw. Tarczy Antykryzysowej.
Prace w parlamencie jeszcze się nie zaczęły, więc propozycje mogą zostać zmienione:

 • wprowadzony zostaje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8 – co do zasady oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla osoby opiekującej się dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przedłużenie okresu za jaki przyznany zostaje dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie mogło nastąpić na podstawie rozporządzenia (a zatem być wprowadzone przez ministra). Nie będzie potrzebna zmiana ustawy przez parlament;

 • zawieszeniu ulega obowiązek wykonywania badań okresowych przez pracowników, kierowców ( badania psychologiczne i wykonywane w oparciu o art. 39 k ustawy
  o transporcie drogowym ).

 • projekt przewiduje różne formy pomocy dla przedsiębiorców w zakresie możliwości utrzymania miejsc pracy i uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

 • możliwość zwrócenia się do starosty z wnioskiem o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu ust. 3, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 2.

 • możliwość zawieszenia z urzędu lub na wniosek postępowania lub kontroli podatkowej, kontroli karno – skarbowej

 • zmiany w zakresie umów o udzielenie zamówienia publicznego, możliwość wprowadzania zmian do umowy, zmiany w zakresie naliczania kar umownych

 • zmiany w zakresie wypowiadania, rozwiązywania umów najmu, zawieszenie terminów wypowiedzenia stawek czynszu najmu już dokonanych

 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020r, podobnie opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego za rok 20202 wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020r.

 • nowe regulacje z zakresu kodeksu spółek handlowych dotyczące możliwości przeprowadzania obrad, głosowania nad uchwałami za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się, pisemnie itd.

 • możliwość zmiany w zakresie umów dot. kredytów bankowych w zakresie warunków, terminów spłaty kredytu