Wirus w administracji

Terminy w postępowaniach administracyjnych zostały zawieszone w taki sam sposób, jak w sprawach sądowych. Urzędy miast i gmin nie zostały zamknięte, jednakże nie są one dostępne dla interesantów. Sprawy są przyjmowane za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej, telefonicznie itp.

Organy miast / gmin mogą wciąż rozstrzygać sprawy administracyjne (wydawać decyzje, zaświadczenia, postanowienia).

Jeżeli jednak w trakcie postępowania strona będzie musiała dokonać jakiejś czynności, wówczas termin do dokonania tej czynności nie biegnie, do czasu zakończenia stanu epidemii.

Jeżeli zatem organ administracji wzywa Państwa do zapoznania z aktami, proponujemy wystosować pismo, że rezygnujecie Państwo z tego prawa (chyba, że chcecie się zapoznać) – w przeciwnym wypadku decyzja nie będzie mogła być wydana. Ta sama uwaga dotyczy zachowania wszystkich terminów. Nieuzupełnienie braków wniosku na wezwanie nie będzie teraz skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Podsumowując, aby uzyskać decyzję:

  • jeżeli w sprawie nie ma innych stron – należy dopilnować wykonania wszystkich czynności (zapoznania z aktami, uzupełnienia ewentualnych braków itd);
  • jeżeli w sprawie są inne strony – należy dopilnować, aby wszyscy wykonali wszystkie niezbędne czynności.

W przeciwnym razie, decyzja nie będzie wydana.