Ważność uchwał w sprawie wysokości opłat za śmieci po 1 lutego 2015r

Ministerstwo Środowiska w dniu 21. stycznia 2015r zamieściło komunikat o następującej treści:

Ministerstwo Środowiska uprzejmie informuje, że w Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod poz. 87 została opublikowana ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 1 lutego 2015 r. Ustawa nowelizująca zmienia art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  • określa maksymalne stawki opłaty, których rada gminy nie może przekroczyć w uchwale w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • uchyla przepis stanowiący podstawę wprowadzenia zwolnień przedmiotowych oraz ustanowienia dopłat – zamiast tego wprowadza upoważnienie do zwolnienia właścicieli nieruchomości – w drodze uchwały rady gminy – w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powyższe zmiany stanowią zmianę zawartego w art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnienia do wydania uchwał przez radę gminy. Oznacza to, że uchwały wydane na podstawie art. 6k ust. 1 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w dotychczasowym brzmieniu utracą moc z dniem wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji czyli 1 lutego 2015 r. Uchwały wydane na podstawie art. 6k nie zostały utrzymane w mocy do czasu wydania nowych uchwał. Dla ważności uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i funkcjonowania ewentualnych zwolnień niezbędne jest zatem podjęcie przez radę gminy nowej uchwały  w możliwie najkrótszym terminie na podstawie znowelizowanych przepisów. Nie ma przeszkód, by treść nowej uchwały w zakresie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi była praktycznie identyczna z dotychczasową, z uwzględnieniem nowego podejścia, że stawka opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny jest wyższa.

Stanowisko Ministerstwa jest niekompletne, albowiem nie w każdym przypadku dotychczas obowiązujące uchwały stracą moc.

W gminach, w których uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wydana na podstawie art. 6k ust. 1 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji.
W pierwszym rzędzie należy zwrócić uwagę na fakt, że art. 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawierający upoważnienie do wydania omawianych uchwał w ogóle nie został zmieniony. Zmiany w art. 6k ustawy rozpoczynają się od dodania ustępu 2a. Zmieniono także ust. 3 , lecz nie zawiera on upoważnienia do wydania uchwały, a jedynie wytyczne, co do jej treści dotyczące różnicowania wysokości opłat w zależności od tego, czy odpady zbierane są selektywnie.

Oznacza to, że uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalające opłaty w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki obowiązujące od 1.02.2015r, które jednocześnie są niższe dla odpadów zbieranych selektywnie, w ogóle nie muszą być zmieniane.

Natomiast z dniem 1.02.2015r stracą moc uchwały rad gmin, które:

  • zawierają stawki wyższe niż maksymalne;
  • nie różnicują wysokości opłat dla selektywnych i zmieszanych odpadów;
  • zawierają zwolnienia przedmiotowe albo podmiotowe – w części dot. samego zwolnienia;